Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Πληροφορίες σχετικές με τα προϊόντα μας παρέχονται τηλεφωνικά στο 210 9964774 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@fmfos.com

Επισκεπτόμενοι το δικτυακό μας τόπο www.fmfos.com ή χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε υλικό από την ιστοσελίδα μας αποδέχεστε τους παρακάτω όρους. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημανθεί ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί ο δικτυακός μας τόπος αν δεν γίνουν αποδεκτοί οι όροι.

Ο παρών δικτυακός τόπος www.fmfos.com και οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτού απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Απαγορεύεται σε ανήλικα άτομα να τον χρησιμοποιούν ή να τον επισκέπτονται, καθώς και να συνάπτουν συναλλαγές. Η F+M FOS δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ενδεχόμενη επίσκεψη του δικτυακού τόπου και χρήση του από ανήλικα άτομα, δεδομένου ότι δεν μπορεί να ελέγχει την ταυτότητα των εισερχομένων χρηστών/επισκεπτών.

1. Πνευματική Ιδιοκτησία – Εμπορικά Σήματα

Το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του www.fmfos.com στο σύνολό του με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ. Το λογότυπο F+M FOS είναι κατοχυρωμένο, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, στην Άννα-Μαρία Μπήτρου. Η πρόσβασή σας στην παρούσα ιστοσελίδα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης συμβόλων, λογοτύπων, εικόνων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτό τον δικτυακό τόπο συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους ανωτέρω όρους περί πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και των όρων χρήσης των εμπορικών σημάτων της. Να σημειωθεί ότι κάθε αντικείμενο που παράγεται στο φυσικό χώρο της ως άνω ιδιοκτήτριας φέρει υπογεγραμμένο Πιστοποιητικό Γνησιότητας και διακριτή Σφραγίδα με το λογότυπο της εταιρείας. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η γνησιότητα και η αξία των προϊόντων της, ενώ καλύπτει απόλυτα τις τεχνικές προδιαγραφές και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.

2. Προσωπικά Δεδομένα

Η F+M FOS και το www.fmfos.com εφαρμόζοντας επακριβώς τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει ή ανταλλάσσει τα προσωπικά τους στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλονται προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Τα προσωπικά τους στοιχεία ύστερα από αίτησή τους διαγράφονται οριστικά και δεν παραχωρούνται με κανέναν τρόπο σε οιονδήποτε. Με την υποβολή υλικού στο δικτυακό τόπο μας, συμφωνείτε ότι το υλικό δεν περιέχει στοιχεία μη αληθή, παράνομα ή καθ' οιονδήποτε τρόπο ακατάλληλα για χρήση και δημοσίευση. Οι ερωτήσεις που τυχόν υποβάλλουν χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου στο F+M FOS μέσω αυτού, εκλαμβάνονται ως πληροφορίες μη εμπιστευτικού χαρακτήρα και δεν αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του εν λόγω χρήστη/επισκέπτη. Επίσης, το F+M FOS μπορεί να συλλέγει περιορισμένες και αναγκαίες πληροφορίες για τις εν γένει εμπορικές της δραστηριότητες. Κατά την επίσκεψη και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και εν όψει της παροχής από την F+M FOS των υπηρεσιών που προσφέρει μέσω αυτού, είναι πιθανό να ζητηθεί από τους χρήστες/επισκέπτες να δηλώσουν στοιχεία που τους αφορούν (πχ. όνομα, επάγγελμα, αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ). Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται από χρήστες/επισκέπτες οπουδήποτε στις ιστοσελίδες και τις υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από τρίτους χωρίς να τηρηθούν οι εφαρμοστέοι νόμοι.

3. Περιορισμός ευθύνης της F+M FOS

Όσοι χρήστες/επισκέπτες δεν εμπιστεύονται την F+M FOS καλούνται να μην επισκέπτονται ούτε να κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού. Επίσης, οι χρήστες/επισκέπτες καλούνται να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς, Trojan horses, time bombs, ή άλλα επιβλαβή προγράμματα και στοιχεία. Το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα www.fmfos.com παρέχει το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτού του δικτυακού τόπου με ακρίβεια και απόλυτη απεικόνιση της πραγματικότητας, ενώ δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου και η ποιότητα των παρεχόμενων μέσω αυτού υπηρεσιών θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες, απαιτήσεις και προσδοκίες των χρηστών/επισκεπτών του. Οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες ή αποθετικές ζημίες προκύψουν από την πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο, ή τη χρήση αυτού, δεν δημιουργούν ευθύνη για την F+M FOS, τα στελέχη, τους υπαλλήλους ή τους συνεργάτες της. Η F+M FOS σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής (αστικής ή/και ποινικής φύσεως), ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική, ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ), η οποία προκύπτει για χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου, ή για τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με την λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται μέσω αυτού ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Επίσης, η F+M FOS δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ζημία ή βλάβη ή μόλυνση από ηλεκτρονικούς ιούς ή/και άλλα κακόβουλα προγράμματα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιηθεί από χρήστη/επισκέπτη για πρόσβασή του στον παρόντα δικτυακό τόπο, ούτε ευθύνεται για ζημία που έχει σχέση με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή εκπομπής ή πτώση γραμμής συστήματος κλπ.

4. Συμπεριφορά και υποχρεώσεις των χρηστών/επισκεπτών

Οι χρήστες/επισκέπτες υποχρεούνται να τηρούν όλους τους σχετικούς Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των νομοθεσιών που αφορούν την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, την προστασία προσωπικών δεδομένων, την προστασία του ανταγωνισμού κλπ. Επίσης, οι χρήστες/επισκέπτες οφείλουν να κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού κατά τρόπο σύμφωνο με τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους. Οι χρήστες/επισκέπτες αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο, για αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους ή δημοσιοποίηση περιεχομένου το οποίο

 • είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, βλάσφημο, λιβελογραφικό,
 • παραβιάζει το απόρρητο τρίτων,
 • δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις,
 • δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο,
 • παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας,
 • περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, ή την καταστροφή εξοπλισμού λειτουργίας, λογισμικού ή υλικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Κάθε χρήστης/επισκέπτης του παρόντος δικτυακού τόπου υποχρεούται, επίσης, να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλήψεις που μπορούν να βλάψουν ή να διαταράξουν την λειτουργία του και την πρόσβαση τρίτων σ’ αυτόν, ή που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρει η F+M FOS μέσω αυτού. Η χρήση του δικτυακού τόπου με τρόπο παράνομο ή με τρόπο που αντιτίθεται στου παρόντες Όρους, δημιουργεί υποχρέωση αποζημίωσης προς την F+M FOS, για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία υποστεί από την ως άνω συμπεριφορά. Ακόμα, κάθε χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να μην παρέχει ψεύτικες πληροφορίες για το πρόσωπό του, να μην προβαίνει σε πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε άλλου προσώπου, να μην αποστέλλει ανεπιθύμητη ή ομαδική αλληλογραφία, ούτε πολλαπλά αντίγραφα μηνυμάτων, καθώς και να μην συλλέγει πληροφορίες για άλλους χρήστες/επισκέπτες του δικτυακού τόπου χωρίς την συγκατάθεσή τους, συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών δεδομένων και ηλεκτρονικών διευθύνσεων. Στο βαθμό που είναι δυνατή η χρησιμοποίηση του παρόντος δικτυακού τόπου στο ευρύτερο διαδίκτυο, αυτή θα πρέπει να γίνεται με βάσει τους όρους που υπαγορεύει ο Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών Internet (Netiquette), ενώ η χρήση πρακτικών που αντιτίθενται στον κώδικα αυτό απαγορεύεται ρητά. Η μη συμμόρφωση κάποιου χρήστη/επισκέπτη του παρόντος δικτυακού τόπου με το εφαρμοστέο δίκαιο ή/και τους Όρους αυτούς, παρέχει το δικαίωμα στην F+M FOS να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την αντιμετώπιση της εν λόγω συμπεριφοράς. Έτσι, σε τέτοιες περιπτώσεις, δικαιούται η F+M FOS για παράδειγμα, να απαγορεύσει την πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχει μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου ή να διαγράψει, επεξεργαστεί ή μετακινήσει μηνύματα, σεβόμενη βέβαια την αρχή της αναλογικότητας. Οποιαδήποτε έξοδα ή αποζημίωση που τυχόν κληθεί να καταβάλλει η F+M FOS λόγω παραβάσεως από χρήστη/επισκέπτη των υποχρεώσεών του που απορρέουν από του παρόντες Όρους, βαρύνουν τον εν λόγω χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος υποχρεούται να τα καταβάλλει στην F+M FOS άμεσα και χωρίς να απαιτείται να προσφύγει η τελευταία στα δικαστήρια.

5. Τροποποίηση των όρων του παρόντος

Η F+M FOS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις αυναλλαγών και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.

6. Τιμές Προϊόντων

Όλες οι τιμές που παρουσιάζονται στους καταλόγους μας συμπεριλαμβάνουν το ισχύον Φ.Π.Α.. Οι τιμές αυτές αφορούν τα προϊόντα που κατασκευάζονται και πωλούνται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και η F+M FOS επιφυλάσσεται του δικαιώματός της για τυχόν αναπροσαρμογής των

7. Αγορά Προϊόντων

Η F+M FOS δύναται να εξυπηρετήσει πελάτες σε όλο τον κόσμο.

Οι παραγγελίες μπορούν να γίνουν:

 • Online στο www.fmfos.com
 • Τηλεφωνικά στο 210 9964774
 • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@fmfos.com

Ώρες εξυπηρέτησης καταστήματος:
Δευτέρα - Τετάρτη 10:30-14:30
Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή 10:30-21:00
Σάββατο 10:30-15:00

8. Πληρωμή Προϊόντων

Με την παραλαβή της παραγγελίας σας ενημερώνεστε για τη διαθεσιμότητα καθώς και για το χρόνο παράδοσης. Η πληρωμή των προϊόντων γίνεται με τους τρόπους αναγραφής στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή κατόπιν προσωπικής συνεννόησης.

9. Αποστολή Προϊόντων

Ο πελάτης δύναται να παραλάβει από το χώρο μας το παραγγελθέν προϊόν. Η αποστολή των προϊόντων μας γίνεται αποκλειστικά με ιδιωτικές εταιρείες μεταφορών τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας. Το κόστος αποστολής επιβαρύνει αποκλειστικά τον αγοραστή.

10. Επιστροφή Προϊόντων

Τα προϊόντα της εταιρείας μας κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας από τον πελάτη σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τις ανάγκες του. Επομένως, η επιστροφή δεν είναι δυνατή αφού ικανοποιούν τις προτιμήσεις και τις ανάγκες του πελάτη. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία ως προς τα προϊόντα μας είναι δυνατή η επικοινωνία με το εξειδικευμένο προσωπικό του F+M FOS.

11. Ισχύον Δίκαιο

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του www.fmfos.com διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

 

Προστασία Πολιτικών Δεδομένων GDPR

 

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών που συλλέγονται κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του δικτυακού τόπου www.fmfos.com. Επίσης, η παρούσα σύμβαση καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών από την F+M FOS προς τις τυχόν συνδεδεμένες εταιρείες με αυτό. Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών του www.fmfos.com και οποιoνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία του. Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η F+M FOS δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του www.fmfos.com στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Εφιστάται η προσοχή κάθε επισκέπτη/χρήστη: Σε περίπτωση που δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων του παρόντος, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του www.fmfos.com

Συλλογή και Χρήση Δεδομένων

Ο χρήστης/επισκέπτης του παρόντος δικτυακού τόπου έχει την δυνατότητα, εάν το επιθυμεί, να ζητά να πληροφορείται για νέα προϊόντα που διαθέτει η F+M FOS μέσω αυτού ή/και στο φυσικό της κατάστημα, όπως και για τυχόν άλλες προσφορές, με την αποστολή διαφημιστικών – ενημερωτικών μηνυμάτων μέσω τηλεφώνου, e-mail, ή με το ταχυδρομείο. Ο χρήστης/επισκέπτης που το επιθυμεί μπορεί να ζητήσει τη διακοπή λήψης τέτοιων μηνυμάτων. Ακόμα, η F+M FOS παρέχει την δυνατότητα στους χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου λήψης newsletter στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση, εάν δηλώσουν ότι επιθυμούν την υπηρεσία αυτή.

Πιο αναλυτικά:

Η F+M FOS μπορεί να συλλέγει, να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου, μόνον εάν τα ως άνω δεδομένα παρέχονται από τους ενδιαφερομένους οικειοθελώς, για τους εξής σκοπούς:

 • για την παροχή υπηρεσιών που επιλέγουν οι χρήστες/επισκέπτες μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου (πχ αγορά προϊόντων, πληροφόρηση για νέα προϊόντα, συμμετοχή σε διαγωνισμούς κλπ).
 • για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών/επισκεπτών
 • για την συλλογή πληροφοριών από τους χρήστες/επισκέπτες (feedback) σχετικά με τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες της F+M FOS και τη βελτίωσή τους με βάση τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν
 • για την ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών για τα νέα προϊόντα της F+M FOS, μετά από συγκατάθεσή τους
 • για την ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών για προσφορές της F+M FOS, καθώς και για τυχόν διενέργεια διαγωνισμών, μετά από συγκατάθεσή τους
 • για την διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων της F+M FOS από απόσταση, μετά από συγκατάθεση των χρηστών/επισκεπτών
 • για την βελτίωση της αναγνωρισιμότητας της F+M FOS.

Προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου, μπορεί να συγκεντρώνονται από την F+M FOS σε Αρχείο, να αποθηκεύονται και να υπόκεινται σε επεξεργασία από αυτήν για τον οικείο σκοπό. Κάτοχος και υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί κατά τον παραπάνω τρόπο και του αρχείου που έχει δημιουργηθεί για τους ως άνω σκοπούς θα είναι η F+M FOS στην έδρα της οποίας θα είναι εγκατεστημένο και το ανωτέρω αρχείο. Υπεύθυνος Επεξεργασίας του ανωτέρου αρχείου είναι η κα Άννα-Μαρία Μπήτρου, με την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/με κλικ στο σύνδεσμο "επικοινωνία" (info@fmfos.com) και στο τηλέφωνο +30 210 9964774.

Παροχή και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων

Η F+M FOS δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών σε κανένα τρίτο φορέα. Η F+M FOS μπορεί να παράσχει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της σε τρίτα νομικά ή / και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν:

 • Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων
 • Η παροχή των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το www.fmfos.com καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των πελατών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το www.fmfos.com έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι επισκέπτες του www.fmfos.com καταθέτουν σε αυτό, μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το www.fmfos.com (π.χ εταιρίες ταχυμεταφορών για την παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων, όπου δίδονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση αποστολής και το τηλέφωνο επικοινωνίας, ώστε να είναι εφικτή η παράδοση της παραγγελίας)
 • Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Χρησιμοποίηση των Cookies

Ο δικτυακός τόπος www.fmfos.com - όπως και οι περισσότεροι δικτυακοί τόποι - χρησιμοποιεί cookies, έτσι ώστε η F+M FOS να έχει πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που κάποιος χρήστης/επισκέπτης περιηγείται στο ηλεκτρονικό της κατάστημα. Χωρίς τα cookies θα ήταν αδύνατο στην F+M FOS να προσφέρει στους χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου σημαντικές υπηρεσίες, όπως κατάσταση παραγγελιών, αποθήκευση προϊόντων στο καλάθι κλπ. Τα cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία που μεταβιβάζονται στο σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή των χρηστών/επισκεπτών ενός δικτυακού τόπου και χρησιμεύουν για την τήρηση στατιστικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για την προσφορά υπηρεσιών όπως αυτές που αναφέρονται παραπάνω, όπως και για να καθορίζονται οι δημοφιλείς δικτυακοί τόποι ή για λόγους marketing και την πρόσβαση του χρήστη/επισκέπτη στην ιστοσελίδα – δικτυακό τόπο που επιθυμεί. Τα cookies δεν εγκυμονούν κινδύνους για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη/επισκέπτη του δικτυακού τόπου. Αν ο χρήστης/επισκέπτης δεν επιθυμεί την συλλογή πληροφοριών μέσω cookies, μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα πλοήγησής του (browser) στο διαδίκτυο, για να διαγράψει τα ήδη υπάρχοντα cookies στον σκληρό του δίσκο και να επιλέξει όλα τα νέα cookies είτε να απορρίπτονται αυτομάτως είτε να ερωτάται κάθε φορά που ένα cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή, εάν θέλει να το απορρίψει ή να το αποδεχθεί. Παρ’ όλα αυτά, οι χρήστες/επισκέπτες πρέπει να γνωρίζουν ότι η επιλογή της απόρριψης των cookies θα καθιστά πιο δύσκολη ή αδύνατη την χρήση τμημάτων και υπηρεσιών του δικτυακού τόπου.

Αγορές Προϊόντων μέσω Eshop

Οι πελάτες του www.fmfos.com μπορούν να πληρώσουν μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (eshop) για τα προϊόντα που διατίθενται στη σελίδα "Προϊόντα" και που περιλαμβάνουν 24% Φ.Π.Α.. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής αποστέλλεται στο mail, που έχει δηλωθεί, ηλεκτρονικό αρχείο PDF με την απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τον Ν.4093/12. Στο τιμολόγιο ή την απόδειξη αναγράφονται η ημερομηνία έκδοσης αυτού, τα πλήρη στοιχεία του χρήστη/επισκέπτη (Επωνυμία, Διεύθυνση και ΑΦΜ), και τα στοιχεία της συναλλαγής. Η πληρωμή προϊόντων μπορεί να καλύπτει συγκεκριμένα προϊόντα.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Λοιποί Όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.fmfos.com , καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές Διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της F+M FOS και του επισκέπτη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Μεταβατικές διατάξεις

Η μη άσκηση από τον δικαιούχο οποιουδήποτε δικαιώματος εξουσίας ή δικαιώματος αποζημιώσεως, που απορρέουν από το νόμο δεν ισοδυναμεί σε καμία περίπτωση με παραίτηση από το δικαίωμα αυτό. Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς θα είναι τα καθ’ύλην ελληνικά δικαστήρια. Ο δικαιούχος, ωστόσο, έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί από την παρούσα διάταξη και να εφαρμόσει ή και να ερμηνεύσει τους παρόντες όρους σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας του επισκέπτη, και να υπαγάγει τις οποιεσδήποτε διαφορές ή/και στη δικαιοδοσία της χώρας του.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Για όποια απορία ή διευρίνιση σχετικά με τους Όρους Χρήσης και την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία:

Άννα-Μαρία Μπήτρου
www.fmfos.com
Αλίμου 98, Αργυρούπολη
164 52 Αργυρούπολη
Τηλ. 210 9964774

 

Όροι χρήσης
Live Chat Live Chat